Hem / Om oss / Vårt miljöarbete

Våra miljömål

Växthusgaser

Genom att kontinuerligt förbättra våra värmepumpar och hela tiden sträva efter bättre verkningsgrad ska vi bidra till att minska de globala koldioxidutsläppen. Vårt mål är att introducera en verkningsgradsfärbättring minst vart annat år. Vår produktionslokal har idag återvinning av värme. Vår testanläggning återvinner såväl värme som kyla. Målet är att inom 2 år färbättra värmeåtervinningen i fabriken med hjälp av nya egna produkter anpassade fär fabrikslokaler.

Luft + försurning + klimatpåverkan

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Våra produkter bidrar i högsta grad till att ge människor en god och välventilerad inomhusmiljö samtidigt som utomhusmiljön skyddas från försurande utsläpp. Vårt mål är att etablera oss starkt i Europeiska områden där husen idag värms företrädesvis med fossila bränslen. Etablering med stark marknadspenetration skall ha skett senast 2013. Minskat användande av fossila bränslen leder också till minskad försurning. Miljömålet går hand i hand med våra marknadsambitioner.

Ozonnedbrytande ämnen

Vi använder idag, för ozonskiktet minimalt farliga köldmedier i våra produkter. Vårt mål är att i nya produkter, om möjligt, introducera köldmedier med än mindre påverkan på ozonskiktet.

Kemisk påverkan

Nya produkter skall granskas ur ett kemisk-biologiskt perspektiv. Inga kända skadliga komponenter skall användas i nya produkter.

Värmepumpsguiden

Välj rätt produkt för ditt vattenburna system genom att följa 5 enkla steg nedan.

1. Hur stor är bostadsytan?

2. Vilket typ av projekt?

3. Du har valt

4. Välj någon av modellerna

5. Har ditt hus mekanisk tillluft?

Var god kontakta en av våra återförsäljare för konsultering