Hem / Garantier och villkor / Köpvillkor / Köpvillkor Företag

KÖPVILLKOR FÖRETAG

1 INLEDNING

1.1 Hemsidan www.comfortzone.se drivs av ComfortZone AB (organisationsnummer 556619-3891) med adress Sjöflygvägen 35, 183 62 Täby (hädanefter ”ComfortZone”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”).

1.2 Dessa villkor tillämpas på alla beställningar och köp (hädanefter gemensamt ”beställning”, ”produkt/en/erna” eller ”köp”) av näringsidkare som sker antingen via vår näthandel på vår hemsida, via våra andra kontaktvägar eller på annat sätt.

1.3 Vi förbehåller oss rätten att ändra dess villkor när som helst utan föregående meddelande. De villkor som finns publicerade på vår ovan angivna hemsida vid den tidpunkt som viss beställning eller visst köp genomförs är de villkor som gäller för den beställningen eller det köpet.

1.4 Vid frågor angående dessa villkor hänvisas till de kontaktuppgifter som anges på vår hemsida.

1.5 Den som genomför beställning eller köp via vår näthandel och vår hemsida benämns i dessa villkor som ”kund/en”, ”du”, ”dig”, ”din”. Kund enligt dess villkor är alltid den som lägger beställning och/eller genomför köp, oavsett vem som är angiven som mottagare av beställningen, helt eller delvis. Person som lägger beställning eller genomför köp för kunds räkning anses ha rätt att företräda och binda kund juridiskt avseende beställningen och/eller köpet och kund är således bunden av sådan beställning eller sådant köp och dessa villkor.

1.6 För det fall att det föreligger diskrepans mellan dessa villkor och skriftligt undertecknat avtal mellan ComfortZone och kund, skall vad som i sådant avtal stipuleras gälla framför dessa villkor i den del eller de delar diskrepans föreligger men i övrigt inte påverka giltigheten av dessa villkor till någon del eller i någon omfattning.

2 BESTÄLLNING OCH KÖP

2.1 Genom att genomföra köp eller beställning ingår du avtal med oss och det uppstår ett bindande köp eller beställning och du åtar dig att köpa de produkter som omfattas av köpet eller beställningen. Du kommer att erhålla en orderbekräftelse som skickas till den av dig uppgivna e-postadressen. Vi skickar inte orderbekräftelser per post.

2.2 Vänligen notera att beställningsvaror reserveras först efter det att full betalning erlagts. Produkter som beställs mot förskottsbetalning reserveras först efter det att du erlagt full betalning.

2.3 Du godkänner genom ditt köp eller beställning att vi har rätt att överlåta vår fordran på betalning till tredje parter.

2.4 Vi förbehåller oss rätten att inte acceptera en viss beställning/köp eller att annullera en viss beställning/köp om vi misstänker att beställningen/köpet skett genom någon form av automatiserad process eller via tjänster som tillhandahålls av tredje parter.

3 LEVERANS OCH LEVERANSKOSTNAD

3.1 Vi åtar oss endast att leverera sådana produkter som finns i vårt lager eller i lager hos våra samarbetspartners. Vi reserverar oss för felaktigheter avseende leveranstider och lagersaldo.

3.2 Leverans av de produkter ComfortZone säljer är fritt fabrik alternativt fritt ComfortZones lager.

3.3 ComfortZone ombesörjer normalt bokning av transport för kundens räkning men i vissa fall, efter överenskommelse, är det kundens ansvar att ombesörja frakt. Risken för beställningen övergår till kunden när ComfortZone meddelar kunden att beställningen är redo för upphämtning alternativt när ComfortZone överlämnat beställningen till transportör. Se mer om ansvar för skador nedan i dessa villkor.

3.4 Alla av ComfortZone uppgivna leveranstider är uppskattningar och ComfortZone förbehåller sig rätten att justera angivna leveranstider.

3.5 I de fall då en viss beställning inte kan levereras, helt eller delvis, kommer vi att kontakta dig och erbjuda återbetalning av det belopp du erlagt för de produkter som inte kan levereras.

3.6 ComfortZone åtar sig inget som helst ansvar till någon del eller i någon omfattning avseende skador som kund kan komma att lida på grund av att en beställning helt eller delvis inte kan levereras alls eller försenas på något sätt eller till någon del.

3.7 I de fall en leverans returneras till oss på grund av att 1) leveransen inte hämtats ut från utlämningsställe; 2) du inte varit anträffbar på uppgivet telefonnummer för avisering; 3) du vägrat att ta emot leveransen; 4) du inte varit på plats vid överenskommen leverans eller 5) du uppgivit felaktig kontaktinformation, kommer vi att debitera en avgift. Denna avgift uppgår till SEK 200 för mindre paket, SEK 500 för större paket och SEK 1 200 för lastpall eller andra större leveranser avseende leveranser till adresser Sverige. För leveranser till adresser utanför Sverige tillämpas andra avgifter.

3.8 Vi förbehåller oss rätten att åberopa force majeure i sådana situationer där force majeure kan tillämpas. Se mer om detta nedan.

4 PRISER OCH BETALNING

4.1 Det pris som anges vid tidpunkten för ditt köp eller din beställning och för leverans är det som normalt gäller. Har något pris inte angivits gäller det pris som anges i för ComfortZone vid tidpunkten för köpet gällande prislista eller som ComfortZone annars använder vid tidpunkten för köpet.

4.2 I de fall som priset för de produkter som omfattas av beställning eller kostnaden för leverans av dessa ändras efter beställning men innan leverans på grund av vid beställningstillfället inte kända omständigheter äger ComfortZone rätt att justera priset i motsvarande mån. För det fall att sådan justering överstiger tjugo (20) procent av det angivna priset skall ComfortZone först meddela kund detta och kund har då rätt att inom fem (5) dagar efter sådant meddelande genom skriftligt meddelande till ComfortZone häva köpet, varvid om sådant meddelande inte skickats eller den nu angivna tiden löpt ut, kund skall anses ha godkänt det justerade priset.

4.3 ComfortZone förbehåller sig vidare rätten att annullera ett köp om det efter beställning men innan leverans kommer till vår kännedom att det pris som kund erhållit är felaktigt.

4.4 I de fall vi lämnar rabatterbjudanden, prisreduktioner eller andra former av erbjudanden sker detta som en del i vår marknadsföring och utvecklande av kundrelationer och sådana erbjudanden är personliga och kan inte överlåtas till annan part och gäller endast under den tid, i den omfattning och i övrigt i enlighet med de villkor som anges för erbjudandet. Vi förbehåller oss rätten att återkalla erbjudanden utan föregående meddelande. Om inget annat särskilt anges kan ett erbjudande endast användas en gång vid en enstaka beställning och endast inom den giltighetstid som anges för erbjudandet. Vi förbehåller oss rätten att exkludera vissa produkter från erbjudanden. Erbjudanden kan inte lösas in mot kontanter och vi betalar inte heller någon ränta på erbjudanden.

4.5 Om inte annat särskilt överenskommits sker betalning mot faktura. Vi fakturerar normalt köpet vid tidpunkten för köpets genomförande och innan vi beställer och/eller levererar föremålet för köpet. Vid delleverans av visst köp förbehåller vi oss rätten att antingen fakturera hela köpet direkt vid genomförande eller dela upp faktureringen på olika delleveranser.

4.6 Betalning av faktura skall ske senast 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning äger ComfortZone rätt att debitera dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen (1975:635) från fakturans förfallodatum till den dag då full betalning kommit ComfortZone tillhanda.

4.7 Alla de priser, uppskattningar eller liknande som lämnas av ComfortZone eller som återges i offerter, beställningar, köp eller avtal mellan ComfortZone och kund eller som annars har anknytning till beställning eller köp är i svenska kronor (SEK) och exklusive mervärdesskatt och andra tillämpliga skatter och avgifter.

4.8 Genom att lägga beställning hos oss eller på annat sätt göra ett köp eller ingå avtal med oss om köp godkänner du att vi uteslutande skickar ut ordererkännanden, faktur, kvitton och annan information via elektroniska medium.

4.9 I de fall återbetalning skall ske till kund sker sådan återbetalning som huvudregel genom kreditfakturering.

5 AVHÄMTNING, TRANSPORT, TRANSPORTSKADOR, ANSVAR

5.1 ComfortZones ansvar för beställningen upphör när ComfortZone överlämnat beställningen till transportör eller meddelat kunden att beställningen är klar för hämtning och transport på av ComfortZone anvisad plats. ComfortZone har inget som helst ansvar för skador eller följdskador som uppstår eller inträffar efter nu angiven tidpunkt. Det åligger därför kunden att själv eller genom annan inspektera alla de produkter som beställningen omfattar i samband med mottagande av leverans eller upphämtning från av ComfortZone anvisad plats. Kunden är medveten om att för många av de produkter som ComfortZone säljer kan små eller till synes obetydliga skador på produkten vara tecken på mer omfattande men för ögat dolda skador. Det är därför viktigt att noga inspektera produkterna och även i förekommande fall lossa på plåtar och andra liknande luckor för att kunna inspektera produkten invändigt.

5.2 Såvida inte annat särskilt överenskommits ombesörjer ComfortZone normalt bokning av transport för kundens räkning från av ComfortZone meddelad avhämtningsplats till av kunden meddelad plats för leverans. Det åligger kunden i dessa fall att omedelbart i samband med mottagandet av beställningen inspektera alla de produkter som ingår i beställningen på plats i närvaro av transportören. Alla fel, skador eller annan åverkan eller påverkan på produkterna skall omedelbart meddelas till transportören och dokumenteras i enlighet med transportörens anvisningar eller på annat sätt som tydligt bevisar skadornas existens och omfattning. Transportören skall underteckna sådan skadeanmälan. Transportören skall därefter och utan att avlämna de produkter som omfattas av skadeanmälan frakta dessa produkter tillbaka till ComfortZone. När de skadeanmälda produkterna återkommit till ComfortZone, kommer ComfortZone att för kundens räkning hantera skadeanmälan med transportören. Kunden är emellertid medveten om att ComfortZone gentemot kunden inte åtar sig något vidare ansvar för produkter som skadats under transport än vad transportören åtagit sig gentemot ComfortZone. Kunden är vidare införstådd med att alla fel, skador eller annan åverkan, vare sig de är dolda eller synliga, som inte dokumenterats, anmälts och hanterats på det sätt som nu angivits inte omfattas av vare sig transportörens eller ComfortZones ansvar för produkterna.

5.3 I de fall då ComfortZone och kunden särskilt överenskommit om att kunden själv skall hämta beställningen från av ComfortZone anvisad plats gäller följande. Ansvaret för transport från av ComfortZone anvisad plats vilar på kunden själv. Det åligger således kunden att själv ombesörja transport eller anlita tredje part för sådan transport. Alla fel, skador eller annan åverkan på produkterna skall dokumenteras och meddelas ComfortZone utan tidsutdräkt och innan beställningen transporteras från av ComfortZone anvisad plats. Alla fel, skador eller annan åverkan, vare sig de är dolda eller synliga, som inte dokumenterats och meddelats ComfortZone före det att beställningen avhämtats från ComfortZones lager/fabrik omfattas inte av ComfortZones ansvar för produkterna. För fel, skador eller annan åverkan på produkter som uppstår efter det ansvaret övergått till kunden men under transport ansvarar kunden eller dess transportör. Om kunden anlitar transportör, är kunden medveten om att ansvaret för sådana skador regleras i enlighet med de regler som gäller för den aktuella transporten. Kunden får således vända sig till den som transporterat godset med klagomål avseende skador som uppkommit under transport. Kunden är medveten om att tidsfrister ofta föreligger avseende reklamation av transportskador och det är därför viktigt att kunden snarast vid mottagandet av produkterna från transportören packar upp varorna och inspekterar dessa.

5.4 I de fall då transportör, oavsett om denna engagerats av ComfortZone eller av kunden själv, inte kan leverera hela eller delar av beställning till kunden kommer dessa att återgå till det lager eller den fabrik där det avhämtades. Kunden är ansvarig för alla kostnader liksom alla eventuella skador som kan uppkomma för ComfortZone med anledning av förhinder att leverera och påföljande återleverans till fabrik eller lager.

6 ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

6.1 Kunden äger rätt att ändra viss beställning eller häva hela eller delar av viss beställning utan kostnad om så sker genom skriftligt meddelande till ComfortZone senast fjorton (14) dagar före det aviserade leveransdatum som ComfortZone meddelat kunden.

6.2 För det fall att sådant meddelande mottas av ComfortZone senare än fjorton (14) dagar innan av ComfortZone aviserat leveransdatum äger ComfortZone rätt till ersättning som uppgår till fem (5) procent av det totala värdet av beställningen samt i förekommande fall ökade kostnader för transport och lagring.

7 REKLAMATIONER

7.1 ComfortZone ger vissa garantier för sina frånluftvärmepumpar och tilluftsaggregat samt reservdelar till frånluftvärmepumpar och tilluftsaggregat. Omfattningen av dessa garantier och villkoren för garantiernas giltighet finns angivna i våra garantivillkor som du hittar på vår hemsida. Det är viktigt att kunden tar del av dessa villkor.

7.2 Kunden har därutöver även rätt att under vissa förutsättningar reklamera andra produkter som är behäftad med fel.

7.3 ComfortZones ansvar är begränsat till ursprungliga fel. Med ursprungligt fel avses fel som uppstått innan dess ComfortZone levererat produkten för avhämtning.

7.4 ComfortZone har inget ansvar som helst för fel eller skador som uppstår på grund av felaktig montering eller installation, felaktig skötsel, vanvård, felaktigt brukande eller annan omständighet som kan hänföras till kunden.

7.5 ComfortZone har heller inget ansvar för fel eller skada som uppstår på en produkt och som är en följd av handling eller underlåtenhet av tredje man.

7.6 Vidare har ComfortZone inget ansvar för ökade kostnader, inkluderandes men inte begränsat till ökade elkostnader, som kunden lider eller skador på golv eller annan egendom på grund av exempelvis men inte uteslutande vattenläckage, som tillhör kunden eller annan, oavsett om produkten skall anses felaktig eller inte.

7.7 Vidare är ComfortZones ansvar för fel villkorat av att kunden följt alla tillgängliga manualer och andra instruktioner för produkten.

7.8 För fel som kunden upptäckt eller borde ha upptäckt vid en grundlig inspektion och kontroll av varan vid tidpunkten för avhämtning eller mottagande skall reklameras omedelbart och i enlighet med vad som anges ovan i dessa villkor. För skador som uppkommer under transport hänvisas till avsnittet om transportskador ovan.

7.9 I övrigt gäller reklamationsrätten gäller i två (2) år från tidpunkten för avhämtning. Denna reklamationsrätt är emellertid villkorad av att kunden utan dröjsmål och senast inom en (1) månad från den tidpunkt då kunden upptäckte felet eller borde ha upptäckt felet skriftligen reklamerar felet till ComfortZone. Kunden ansvarar för förvärrande av fel eller följdfel som uppkommer på grund av att kunden dröjt med att reklamera felet från det att kunden upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

7.10 Reklamationer som inte gjorts inom nu angivna tidsramar eller som inte gjorts skriftligen är utan verkan. Alla reklamationer skall tydligt ange vilket fel som reklameras för att anses giltiga.

7.11 ComfortZone äger rätt att välja om ComfortZone vill reperara vederbörligen reklamerat fel eller byta ut hela eller delar av produkten. ComfortZone äger rätt att vid utbyta ersätta produkten med en likvärdig produkt om den aktuella produkten inte längre finns att tillgå eller är förenad med förhöjda kostnader jämfört med en likvärdig produkt.

8 RETURER

8.1 Alla returer av produkter skall först godkännas av ComfortZone. Kontakta därför alltid ComfortZone innan du returnerar en produkt. Godkänd retur skall ske till av ComfortZone anvisad plats. Kunden ansvarar för kostnaden för returen och står risken för eventuella skador på produkten under returtransport.

9 FÄRGER OCH BILDER

9.1 Vi strävar alltid efter att bilder, texturer och andra detaljer på produkter skall motsvara det verkliga utseendet på produkten. Återgivning av färger och andra detaljer påverkas dock av olika datorer, surfplattor och telefoner och deras bildskärmar. Vi kan därför inte garantera att det bildmaterial och annan produktinformation som finns på vår hemsida, i våra e-postmeddelanden eller i våra kataloger är en exakt återgivning av det verkliga utseende på produkten.

10 FELAKTIGA UPPGIFTER

10.1 Vi förbehåller oss rätten att i efterhand, även efter det att köp eller en beställning genomförts, korrigera felaktiga uppgifter angående viss produkt, dess pris eller leveransinformation liksom lagersaldo.

10.2 I de fall då felaktigt pris angivits, äger vi rätt att häva köpet eller beställningen och återbetala eventuellt erlagda belopp för produkten i fråga.

10.3 Om en produkt i sortimentet inte kan levereras är vi inte skyldig att anskaffa och leverera sådan produkt även om kunden betalat produkten. Kunden äger i stället rätt att erhålla återbetalning av det belopp som erlagts för produkten.

11 INTEGRITET

11.1 Genom att genomföra ett köp eller en beställning överlämnar du viss personlig information till oss. Vi lämnar normalt inte ut denna information till tredje part.

11.2 Undantag gäller dock i de fall då köpet eller beställningen avser en vara som levereras direkt från tredje man med vilken vi samarbetar. Genom att genomföra köpet eller beställningen accepterar du att vi överlämnar sådana uppgifter om dig som krävs för att vi skall kunna genomföra leverans av den eller de varor som omfattas av köpet eller beställningen.

11.3 Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finner du på vår hemsida.

12 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

12.1 All information och alla bilder som finns på www.comfortzone.se, i våra kataloger och i vår kommunikation till er tillhör oss eller våra samarbetspartners. Detta omfattar men är inte begränsat till varumärken, produktnamn, bilder, grafiska återgivningar och texter. Användning av innehållet på www.comfortzone.se och allt material vi tillställer er kräver föregående skriftligt tillstånd från oss.

13 FORCE MAJEURE

13.1 ComfortZone är befriat från ansvar för underlåtenhet att fullgöra någon förpliktelse enligt dessa villkor eller annat avtal med kund under sådan period och i sådan utsträckning att det vederbörliga fullgörandet av den förhindras på grund av någon omständighet som ligger utanför ComfortZones kontroll, som t.ex. krig, krigsliknande fientligheter, mobilisering eller allmän militär upptrappning eller situation, inbördeskrig, brand, översvämning, elektrisk eller annat strömförsörjningsfel eller avbrott (oavsett om det är oförutsett eller planerat), pandemiutbrott, restriktioner på grund av pågående pandemier och andra liknande omständigheter eller händelser av liknande natur eller betydelse.

14 ÖVRIGT

14.1 I de fall då dessa villkor finns tillgängliga på andra språk än svenska och i de fall det föreligger diskrepans mellan olika språkliga versioner, skall innehållet i den svenska versionen alltid äga företräde vid tillämpning och tolkning av dessa villkor.

14.2 Dessa villkor tillhör ComfortZone och får inte utan ComfortZones medgivande kopieras, mångfaldigas, distribueras eller på annat sätt hanteras utan ComfortZone i förväg skriftliga medgivande.

14.3 ComfortZone förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas kunden i dessa villkor eller i andra avtal mellan ComfortZone och dess kunder.

14.4 Inget i dessa villkor skall tolkas som att det skapas något partnerskap, agentförhållande, joint venture eller anställningsförhållande mellan ComfortZone och kunden.

14.5 Varken ComfortZone eller kunden äger rätt att binda den andra parten, ingå avtal i dess namn eller på annat sätt skapa något ansvar eller åliggande för den andra parten genom att uppfylla sina skyldigheter eller utöva sina rättigheter enligt dessa villkor eller på andra sätt.

14.6 Kunden äger inte rätt att överlåta sina skyldigheter eller rättigheter, helt eller delvis, enligt dessa villkor eller andra avtal eller överenskommelser mellan ComfortZone och kunden på tredje man utan ComfortZones i förväg skriftliga medgivande.

14.7 ComfortZone äger rätt att överlåta alla sina rättigheter eller skyldigheter, helt eller delvis, enligt dessa villkor eller andra avtal eller överenskommelser i vilka ComfortZone är part utan kundensmedgivande.

14.8 Skulle någon bestämmelse i dessa villkor eller annat avtal mellan kunden och ComfortZone eller del därav befinnas ogiltig, olaglig eller overkställbar, skall detta inte innebära att dessa villkor eller annat avtal i dess helhet är ogiltigt utan, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt dessa villkor eller annat avtal, skall dessa villkor eller annat avtal skäligen jämkas i den minsta mån som är möjligt för att göra dessa giltiga, lagliga och verkställbara. Om sådan jämkning inte är möjligt skall bestämmelsen eller delen därav anses struken ur dessa villkor eller annat avtal.

14.9 Ett avstående från någon rättighet enligt dessa villkor eller annat avtal mellan ComfortZone och kund är endast giltig om det ges skriftligen och ska inte anses vara ett avstående från något påföljande eller annat brott eller försummelse mot dessa villkor eller annat avtal.

14.10 En parts underlåtenhet eller försening att utöva någon rättighet enligt dessa villkor eller annat avtal mellan ComfortZone och kund eller enligt lag ska inte utgöra ett avstående från den rättigheten eller någon annan rättighet och det ska inte heller förhindra eller begränsa ytterligare utövande av den rättigheten eller någon annan rättighet vid annat tillfälle. Inget enskilt eller partiellt utövande av någon rättighet enligt dessa villkor eller annat avtal eller enligt lag ska förhindra eller begränsa fortsatt utövande av den rättigheten eller någon annan rättighet enligt dessa villkor eller annat avtal.

14.11 För det fall att ComfortZone upptäcker att den som gjort ett köp eller lagt en beställning hos ComfortZone bryter emot dessa villkor förbehåller ComfortZone sig rätten att annullera köpet eller beställningen.

15 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

15.1 Svensk lag är tillämplig på dessa villkor och alla andra avtal eller överenskommelser mellan ComfortZone och dess kunder liksom alla tvister som uppstår i anledning av dessa villkor eller andra avtal eller överenskommelser mellan ComfortZone och dess kunder.

15.2 Tvister som uppstår i anledning av dessa villkor eller andra avtal eller överenskommelser mellan ComfortZone och dess kunder skall slutligen avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljemannen skall utses av Skiljedomsinstitutet.

15.3 Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm och språket för förfarandet skall vara svenska.

15.4 Utan hinder av vad som anges ovan äger kund rätt att i tvist enligt ovan där kravet understiger att halvt prisbasbelopp enligt lag 1962:381 om allmän försäkring begära att tvisten skall hänskjutas till allmän domstol, varvid krav som enligt dessa regler skall avgöras genom skiljedom inte får göras gällande som motfordring.

15.5 Utan hinder av vad som anges ovan skall ComfortZone alltid ha rättigheten (men inte skyldigheten) att inleda förfaranden vid den eller de allmänna domstolar som äger rätt att avgöra frågor om förbud och intermistiska förbud som baseras på otillåten användning av ComfortZones immateriella rättigheter eller sådana andra omständigheter där ComfortZone skäligen bedömer att sådana säkerhetsåtgärder är nödvändiga för att skydda sina intressen, förhindra skada eller bevara status quo.

15.6 Utan hinder av vad som anges ovan skall ComfortZone alltid ha rättigheten (men inte skyldigheten) att inleda förfaranden vid den eller de allmänna domstolar eller andra myndigheter som äger rätt att avgöra frågor som avser fordringar i de fall ComfortZone innehar en förfallen fordran emot kund.

Värmepumpsguiden

Välj rätt produkt för ditt vattenburna system genom att följa 5 enkla steg nedan.

1. Hur stor är bostadsytan?

2. Vilket typ av projekt?

3. Du har valt

4. Välj någon av modellerna

5. Har ditt hus mekanisk tillluft?

Var god kontakta en av våra återförsäljare för konsultering