Hem / Garantier och villkor / Garantivillkor

GARANTIVILLKOR

1 INLEDNING

1.1 Dessa villkor tillämpas på alla frånluftvärmepumpar och tilluftsaggregat samt reservdelar till frånluftvärmepumpar och tilluftsaggregat som kunder (”kund/en”, ”du”, ”dig”, ”din”) köper av ComfortZone AB (organisationsnummer 556619-3891) med adress Sjöflygvägen 35, 183 62 Täby (hädanefter ”ComfortZone”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”), direkt eller via våra samarbetspartners.

1.2 ComfortZone förbehåller sig rätten att ändra dess villkor när som helst utan föregående meddelande. De garantivillkor som finns publicerade på vår hemsida (www.comfortzone.se) vid den tidpunkt som viss beställning eller visst köp genomförs är de garantivillkor som gäller för den beställningen eller det köpet.

1.3 Vid frågor angående dessa villkor hänvisas till de kontaktuppgifter som anges på vår hemsida www.comfortzone.se.

1.4 För det fall att det föreligger diskrepans mellan dessa villkor och skriftligt undertecknat avtal mellan ComfortZone och kund, skall vad som i sådant avtal stipuleras gälla framför dessa villkor i den del eller de delar diskrepans föreligger men i övrigt inte påverka giltigheten av dessa villkor till någon del eller i någon omfattning.

1.5 För det fall att det föreligger diskrepans mellan dessa villkor och ComfortZones köpevillkor såvitt avser garanti för frånluftvärmepumpar och tilluftsaggregat och reservdelar till frånluftvärmepumpar och tilluftsaggregat, skall vad som anges i dessa villkor äga företräde framför ComfortZones köpevillkor i den del eller de delar diskrepans föreligger men i övrigt inte påverka giltigheten av ComfortZones köpevillkor till någon del eller i någon omfattning.

2 ALLMÄNT OM GARANTI

2.1 ComfortZone erbjuder möjlighet till en omfattande garanti och försäkring avseende frånluftvärmepumpar och tilluftsaggregat och reservdelar till frånluftvärmepumpar och tilluftsaggregat. Denna garanti som består av olika delar.

2.2 Garantin för frånluftvärmepumpar och tilluftsaggregat består av två delar, en fabriksgaranti och en trygghetsgaranti. Därutöver kan du som kund teckna en försäkring som ger en förlängd trygghetsgaranti för frånluftvärmepumpar. Därutöver ges garanti för reservdelar till frånluftvärmepumpar och tilluftsaggregat separat.

2.3 Följande översikt är en sammanfattning av grunderna i ComfortZones garantier:

Produktgaranti

  • Giltighet: 2 år
  • Omfattning: Garantin täcker ursprungliga fel.

Trygghetsgaranti

  • Giltighet: 3 till 4 år
  • Omfattning: Självrisk och åldersavdrag vid maskinskada

Förlängd Trygghetsgaranti

  • Giltighet: 1 till 18 år
  • Omfattning: Självrisk och åldersavdrag vid maskinskada. Kräver särskild försäkring och avser endast frånluftvärmepump.

Garanti för Reservdelar

  • Giltighet: 1 år
  • Omfattning: Ursprungliga fel

2.4 Observera att det finns särskilda villkor för nu angivna garantiers giltighet.

2.5 Du finner all nödvändig information nedan i dessa villkor om under vilka förutsättningar som garantierna gäller och hur du skall agera för att åberopa garantierna.

3 PRODUKTGARANTI

3.1 ComfortZone lämnar produktgaranti på alla frånluftvärmepumpar och tilluftsaggregat som köps av ComfortZone.

3.2 Garantin gäller under två (2) år från tillverkningsdatum för frånluftvärmepumpen och tilluftsaggregatet.

3.3 Du kan få vetskap om tillverkningsdatum genom att kontrollera serienumret för din frånluftvärmepump och tilluftsaggregat. Serienumret anger tillverkningsår och tillverkningsvecka. Exempelvis 2303XXXXXXXX, vilket innebär att den är tillverkad 2023 under vecka 3. Garantin gäller då till och med 2025, söndagen i vecka 3.

3.4 För ytterligare villkor som gäller för denna garanti, se nedan avsnittet ”Närmare villkor för garantierna”.

4 TRYGGHETSGARANTI

4.1 ComfortZone lämnar utöver produktgaranti även en trygghetsgaranti på alla frånluftvärmepumpar och tilluftsaggregat som tillverkas av ComfortZone.

4.2 Trygghetsgarantin gäller i Sverige under fyra (4) år för konsumenter och tre (3) år för juridiska personer, inklusive men inte begränsat till bostadsrättsföreningar, räknat från upphörandet av produktgarantin enligt dessa villkor.

4.3 Trygghetsgarantin omfattar endast maskinskada på frånluftvärmepumpar och tilluftsaggregat som omfattas av försäkring beviljad av svenskt försäkringsbolag och endast under förutsättning av maskinskadan godkänts av försäkringsbolaget.

4.4 Ersättning i fall av maskinskada som omfattas av trygghetsgarantin ges för sådan kostnad som kunden själv får stå för i enlighet med försäkringen för frånluftvärmepumpen eller tilluftsaggregatet men är alltid begränsad till det belopp som motsvarar kundens självrisk för maskinskadan och av försäkringsbolaget tillämpat eventuellt åldersavdrag på frånluftvärmepumpen eller tilluftsaggregatet. Maximalt ersättningsbelopp för självrisk är tretusen (3 000) kronor och för åldersavdrag etthundratusen (100 000) kronor.

4.5 Det är en förutsättning för trygghetsgarantins giltighet att kunden under hela den period som trygghetsgarantin gäller innehar giltig försäkring som omfattar maskinskada på frånluftvärmepumpar och tilluftsaggregat och att kunden kan bevisa a) innehavet av sådan försäkring, b) att maskinskadan anmälts till försäkringsbolaget, c) att försäkringsbolaget godkänt maskinskadan, d) att försäkringsbolaget utbetalat ersättning till kunden för maskinskadan och e) den faktiska kostnaden för självrisk och eventuellt åldersavdrag.

4.6 Vid maskinskada på frånluftvärmepumpen eller tilluftsaggregatet skall kunden anmäla skadan till sitt försäkringsbolag och kontakta av ComfortZone auktoriserad servicepartner. Denna servicepartner utför sedan erforderlig reparation och fakturerar kunden. Kunden skall därefter få skadan reglerad av sitt försäkringsbolag.

4.7 För åberopande av trygghetsgaranti skall kunden tillställa ComfortZone bevis om innehav av frånluftvärmepump eller tilluftsaggregat som är köpt av ComfortZone, frånluftvärmepumpens eller tilluftsaggregatets serienummer, bevis om reparation av frånluftvärmepumpen, bevis om kostnaden för sådan reparation samt skaderegleringsbeslut avseende frånluftvärmepumpen eller tilluftsaggregatet från försäkringsbolaget. På ComfortZones hemsida finns mer information om hur du går till väga för att åberopa trygghetsgarantin.

4.8 Ersättning i enlighet med denna trygghetsförsäkring gäller inte för maskinskada i de fall där kostnaden på grund av maskinskadan understiger den tillämpliga självrisken för maskinskadan i enlighet med gällande försäkring.

4.9 För ytterligare villkor som gäller för denna garanti, se nedan avsnittet ”Närmare villkor för garantierna”.

5 FÖRLÄNGD TRYGGHETSGARANTI (VIA FÖRSÄKRING)

5.1 Kunden har möjlighet att förlänga trygghetsgarantin enligt dessa villkor genom att teckna en särskild värmepumpsförsäkring hos Arctic Seals AB.

5.2 För mer information om kostnaden för, villkoren för och omfattningen av denna värmepumpsförsäkring, vänligen besök Arctic Seals AB:s hemsida: (https://arctic.se/se/forsakringslosningar/varmepumpsforsakring/).

5..3 Arctic Seals AB kontaktar normalt dig som kund i god tid före det att din trygghetsgaranti hos ComfortZone löper ut, förutsatt att frånluftvärmepumpen registrerats hos ComfortZone. Du finner mer information om hur du registrerar din frånluftvärmepump på ComfortZones hemsida.

5.4 Det åligger dock dig som kund att själv säkerställa dig om att du tecknar värmepumpsförsäkring via Arctic Seals AB innan den ordinarie trygghetsgarantin enligt dessa villkor löper ut.

5.5 Kunden är medveten om att förlängd trygghetsförsäkring tecknas med Arctic Seals AB. ComfortZone är inte part i sådant avtal och har inget som helst ansvar gentemot kund för nu angiven förlängd trygghetsförsäkring på något sätt eller till någon del. ComfortZones ansvar för frånluftvärmepumpar och tilluftsaggregat gentemot kunden upphör vid den tidpunkt då ordinarie trygghetsgaranti löper ut enligt dessa villkor.

5.6 Denna garanti omfattar således inte maskinskada eller andra fel eller brister som uppstår efter det att produktgarantin och trygghetsgarantin löpt ut.

6 RESERVDELSGARANTI

6.1 Garantin för reservdelar till frånluftvärmepumpar och tilluftsaggregat gäller under ett (1) år från det att reservdelen köptes eller installerades (vilket av dessa som inträffar först).

6.2 Reservdelsgarantin omfattar endast nya och oanvända originaldelar från ComfortZone och gäller endast för den aktuella reservdelen och inga andra delar, fel eller skador.

6.3 Vidare gäller garantin endast om den aktuella reservdelen installerades av en ComfortZone auktoriserad servicepartner.

6.4 Kunden skall kontakta en av ComfortZone auktoriserad servicepartner för inspektion och bedömning av felet.

6.5 Kunden kan, förutsatt att nu angiven servicepartner bedömer att felet omfattas av denna reservdelsgaranti, mot uppvisande av kvitto som utvisar inköpet av reservdelen eller faktura avseende reparation på frånluftvärmepumpen som omfattar den aktuella reservdelen, få reservdelen utbytt eller reparerad utan kostnad.

6.6 Denna reservdelsgaranti omfattar inte reservdelar som installeras i en frånluftvärmepump eller ett tilluftsaggregat för åtgärdande av fel som omfattas av produktgarantin.

6.7 För ytterligare villkor som gäller för denna garanti, se nedan avsnittet ”Närmare villkor för garantierna”.

7 NÄRMARE VILLKOR FÖR GARANTIERNA

7.1 Vad som anges i detta avsnitt gäller för alla de garantier som omfattas av och beskrivs i dessa villkor. För det fall att det föreligger diskrepans mellan vad som anges i detta avsnitt och vad som anges i avsnitten ovan om de olika garantierna, skall vad som ovan anges äga företräde men endast i den omfattning som diskrepans föreligger och skall inte på något sätt eller till någon del påverka vad som anges i detta avsnitt i övrigt.

7.2 Med ”Objektet” nedan avses antingen frånluftvärmepump, tilluftsaggregat eller reservdel till frånluftvärmepump och tilluftsaggregat som tillverkats av ComfortZone och som köpts från eller installerats av ComfortZone eller dess ombud, samarbetspartners, servicepartners och installatörer.

7.3 Garantin är begränsad till ursprungliga fel på Objektet och gäller endast i Sverige. Med ursprungligt fel avses fel som uppstått innan dess ComfortZone levererat Objektet för avhämtning och/eller transport.

7.4 Garantin omfattar inte skador eller andra fel som uppstår efter det att Objektet avlämnats för transport eller upphämtning. Hantering av transportskador skall ske i enlighet med vad som anges i ComfortZones allmänna villkor.

7.5 Garantin omfattar endast Objektet som sådant. Exempel på fel som omfattas av garantin är materialfel, fabrikationsfel och fel på komponenter, såsom cirkulationspumpar som slutar fungera, funktionsfel på givare och problem i kylkretsen. Kunden äger således inte rätt till ersättning för annan skada än skada på själva Objektet. Garantin omfattar inte heller förbrukningsmaterial, inkluderandes men inte begränsat till batterier, säkringar och filter.

7.6 Garantin omfattar inte fel eller skador på Objektet som uppstår på grund av uppsåtlig handling, olyckshändelse, felaktig montering, service eller installation, felaktig skötsel, vanvård, felaktigt brukande eller annan omständighet som kan hänföras till kunden eller som är en följd av handling eller underlåtenhet av tredje man, inkluderandes men inte begränsat till flödesrelaterade fel, användning av Objektet med inget vatten eller för liten vattenmängd, användning av undermålig vattenkvalitet, användning av vatten med inblandning av kemikalier, magnetit eller andra substanser eller material, fel i värmesystem såsom brister i eller fel på dimensionering av husets värmedistributions- eller ventilationssystem, skador på grund av frost eller frysning, galvaniska strömmar eller brand, vattenskador, yttre faktorer eller yttre påverkan eller åverkan, skada på grund av korrosion och ändringar av, modifieringar av eller andra ingrepp i Objektet.

7.7 Skador eller fel på Objektet som uppkommer som ett resultat av normal användning av Objektet och som utgör normalt slitage omfattas inte av garantin om inte orsaken till felet eller skadan kan bevisas bero på defekter i material eller tillverkning.

7.8 Garantiåtagandet omfattar inte installation av Objektet eller fel eller brister som är relaterade till eller en följd av installation av Objektet.

7.9 Vidare är garantin villkorad av att kunden följt alla tillgängliga manualer, inkluderandes men inte begränsat till installationsmanual och användarmanual, och andra liknande instruktioner för Objektet, att allt underhåll, all service och alla reparationer av Objektet skett enligt de intervaller som gäller för Objektet och utförts av en av ComfortZone auktoriserad servicepartner och med ComfortZones originaldelar samt att kunden i övrigt iakttagit omsorg och aktsamhet om Objektet, använt Objektet på ett korrekt sätt och vidtagit åtgärder för att förhindra uppkomst av fel eller skada och minska effekterna av inträffat fel eller skada. För det fall att kunden inte iakttagit och/eller inte agerat på det sätt som nu anges förbehåller sig ComfortZone rätten att efter egen bedömning helt vägra ersättning alternativt nedsätta ersättningen med hänsyn till omfattningen av kundens brist, agerande eller underlåtenhet.

7.10 Användning av Objektet på ett sätt som inte kan anses brukligt eller på ett sätt som inte beskrivs i tillämpliga manualer och andra instruktioner, användning av Objektet efter det att fel eller skada på Objektet upptäckts, fel eller skador till följd av bristande underhåll, användning av delar eller material som inte utgör originaldelar eller originalmaterial godkända av ComfortZone, utgör sådana omständigheter som medför att garantin inte gäller. Detsamma gäller om serienummer för Objektet saknas, om Objektet modifierats, ändrats eller på annat sätt påverkats eller om Objektet efter ursprunglig installation avlägsnats från installationsplatsen.

7.11 Det är en förutsättning för garantins giltighet att inspektion av fel för vilket kunden vill åberopa garanti sker av en av ComfortZone auktoriserad servicepartner. Sådan nu angiven servicepartner bedömer om felet omfattas av denna garanti eller inte. Reparationer eller utbyte skall ske av en av ComfortZone auktoriserad servicepartner. Det åligger kunden att bevilja sådan servicepartner tillträde till Objektet och kunden ansvarar själv utan restriktioner för alla skador eller andra negativa effekter som uppkommer på grund av att så inte sker. Information om servicepartners som auktoriserats av ComfortZone finns på ComfortZones hemsida.

7.12 Kunden måste uppvisa inköpskvitton, faktura och annat likvärdigt underlag som bevisar inköp eller installation av Objektet för att garantin skall gälla.

7.13 Garantin omfattar aldrig, på något sätt eller till någon del, ekonomiska skada eller annan indirekt skada eller kostnad eller skada på annan egendom, som direkt eller indirekt kan ha orsakats av, är en följd av eller annars relaterad till fel på Objektet, omfattandes men inte begränsat till ökade kostnader, såsom ökade elkostnader, som kunden lider, skador på golv eller annan egendom på grund av exempelvis vattenläckage, oavsett om produkten skall anses felaktig eller inte och oavsett om felet omfattas av garantin eller inte.

7.14 Garantin omfattar inte fel, skador, störningar eller annan påverkan på Objektet eller för kunden negativ eller icke önskvärd effekt som beror lag, myndighetsåtgärd, krigshändelse, krigsliknande åtgärder, militära åtgärder, mobilisering, inbördeskrig, strider, strejk, lockout, bojkott, blockad, naturkatastrofer, eldsvådor, bränder, översvämningar, elavbrott, andra händelser som påverkar eltillförsel, nätverksstörningar, pandemier, restriktioner på grund av pandemier eller andra liknande händelser eller omständigheter av liknande natur eller vikt.

7.15 Såvitt avser kringutrustning och övriga produkter relaterade till Objektet tillämpas respektive tillverkares egna garantivillkor.

7.16 Garanti gäller endast under förutsättning att kunden reklamerar felet inom skälig från det att kunden upptäckte felet eller borde ha upptäckt felet. Reklamationer som görs inom en (1) månad från den tidpunkt då du upptäckte felet anses ha skett inom skälig tid, såvida inte det kan motbevisas av oss eller våra samarbetspartners. Kunden ansvarar för förvärrande av fel eller följdfel som uppkommer på grund av att kunden dröjt med att reklamera felet från det att kunden upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

8 ÖVRIGT

8.1 I de fall då dessa villkor finns tillgängliga på andra språk än svenska och i de fall det föreligger diskrepans mellan olika språkliga versioner, skall innehållet i den svenska versionen alltid äga företräde vid tillämpning och tolkning av dessa villkor.

8.2 Dessa villkor tillhör ComfortZone och får inte utan ComfortZones medgivande kopieras, mångfaldigas, distribueras eller på annat sätt hanteras utan ComfortZone i förväg skriftliga medgivande.

8.3 ComfortZone förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas kunden i dessa villkor eller i andra avtal mellan ComfortZone och dess kunder.

8.4 Inget i dessa villkor skall tolkas som att det skapas något partnerskap, agentförhållande, joint venture eller anställningsförhållande mellan ComfortZone och kunden.

8.5 Varken ComfortZone eller kunden äger rätt att binda den andra parten, ingå avtal i dess namn eller på annat sätt skapa något ansvar eller åliggande för den andra parten genom att uppfylla sina skyldigheter eller utöva sina rättigheter enligt dessa villkor eller på andra sätt.

8.6 Kunden äger inte rätt att överlåta sina skyldigheter eller rättigheter, helt eller delvis, enligt dessa villkor eller andra avtal eller överenskommelser mellan ComfortZone och kunden på tredje man utan ComfortZones i förväg skriftliga medgivande.

8.7 ComfortZone äger rätt att överlåta alla sina rättigheter eller skyldigheter, helt eller delvis, enligt dessa villkor eller andra avtal eller överenskommelser i vilka ComfortZone är part utan kundensmedgivande.

8.8 Skulle någon bestämmelse i dessa villkor eller annat avtal mellan kunden och ComfortZone eller del därav befinnas ogiltig, olaglig eller overkställbar, skall detta inte innebära att dessa villkor eller annat avtal i dess helhet är ogiltigt utan, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt dessa villkor eller annat avtal, skall dessa villkor eller annat avtal skäligen jämkas i den minsta mån som är möjligt för att göra dessa giltiga, lagliga och verkställbara. Om sådan jämkning inte är möjligt skall bestämmelsen eller delen därav anses struken ur dessa villkor eller annat avtal.

8.9 Ett avstående från någon rättighet enligt dessa villkor eller annat avtal mellan ComfortZone och kund är endast giltig om det ges skriftligen och ska inte anses vara ett avstående från något påföljande eller annat brott eller försummelse mot dessa villkor eller annat avtal.

8.10 En parts underlåtenhet eller försening att utöva någon rättighet enligt dessa villkor eller annat avtal mellan ComfortZone och kund eller enligt lag ska inte utgöra ett avstående från den rättigheten eller någon annan rättighet och det ska inte heller förhindra eller begränsa ytterligare utövande av den rättigheten eller någon annan rättighet vid annat tillfälle. Inget enskilt eller partiellt utövande av någon rättighet enligt dessa villkor eller annat avtal eller enligt lag ska förhindra eller begränsa fortsatt utövande av den rättigheten eller någon annan rättighet enligt dessa villkor eller annat avtal.

9 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

9.1 Vad som anges i ComfortZones köpevillkor för konsumenter respektive företag avseende tillämplig lag och tvister skall äga motsvarande tillämpning även avseende dessa garantivillkor.

Värmepumpsguiden

Välj rätt produkt för ditt vattenburna system genom att följa 5 enkla steg nedan.

1. Hur stor är bostadsytan?

2. Vilket typ av projekt?

3. Du har valt

4. Välj någon av modellerna

5. Har ditt hus mekanisk tillluft?

Var god kontakta en av våra återförsäljare för konsultering